Cele i zadania

Związek Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa powstał jesienią 2002 r. Jest organizacją skupiającą przedsiębiorstwa, reprezentującą ponadbranżowe interesy członków wobec środowisk zewnętrznych, w tym naukowo-technicznych, organów administracji państwowej i samorządowej.

Celem Związku jest występowanie z ramienia Członków i zgodnie z interesem publicznym wobec władz państwowych i lokalnych oraz przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji. Związek angażuje się w problemy całego budownictwa, od gospodarki przestrzennej, przez prawo budowlane, instrumenty finansowe aż po wymogi eksploatacyjne (świadectwa energetyczne). Organizacja czynnie uczestniczy w tworzeniu i modyfikacji aktów prawnych, norm i wymagań technicznych, na poziomie krajowym i międzynarodowym. Działając w przekonaniu, że w przyszłości nastąpi integracja środowiska reprezentowanych sektorów przemysłu budowlanego, ZPPMdB współpracuje z krajowymi i zagranicznymi organizacjami branży budowlanej w celu wymiany doświadczeń i wniosków.

Związek kształtuje i upowszechnia zasady etyki i normy rzetelnego postępowania w procesie produkcji, certyfikacji, obrocie gospodarczym i w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Uproszczenie przepisów, obniżenie regulacyjnych kosztów i ryzyka inwestycji budowlanych sprzyjać będzie bowiem zwiększeniu popytu inwestycyjnego a w efekcie popytu na materiały budowlane.

Związek jest członkiem Konfederacji Lewiatan.

Co zrobiliśmy?

Naszym szczególnym osiągnięciem jest doprowadzenie do zmiany przepisów dotyczących podatku VAT w budownictwie mieszkaniowym. Związek był autorem projektu ustawy „o zwrocie VAT” a także inicjatorem rozwiązań, które obowiązują od 1 stycznia 2008 roku.

Równie ważne dla przemysłu było uchwalenie, przy aktywnym udziale Związku, ustawy o wyrobach budowlanych. Na mocy tej ustawy utworzona została Rada Wyrobów Budowlanych jako organ opiniujący – doradczy przy Głównym Inspektorze Nadzoru Budowlanego. Jest to w zasadzie pierwszy przypadek istnienia ustawowo określonej, stałej platformy porozumienia przemysłu i administracji rządowej. W pracach Rady czynnie uczestniczą przedstawiciele dwóch firm członkowskich Związku.

Związek realizuje projekty członkowskie oraz cykliczne wydarzenia. Jeden z projektów członkowskich jest poświęcony zasadom prowadzenia kontroli okien przez organy nadzoru budowlanego. Kolejny planowanym zmianą w rozporządzeniu ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych (CPR). Organizowane webinaria poświęcone są tematom istotnym z punktu widzenia branży producentów materiałów budowlanych. Dają szansę zapoznania się z najnowszymi zmianami w prawie, trendami rynkowymi oraz dyskusji w gronie ekspertów.