Krajowe prawo budowlane

Ustawy
Stan na dzień 28.03.2021 r.
Ustawa o wyrobach budowlanych
Stan prawny na dzień 28.03.20121 r.
Ustawa o normalizacji
Stan prawny na dzień 28.03.20121 r.
Ustawa prawo budowlane
Stan prawny na dzień 28.03.2021 r.
System oceny zgodności
Rozporządzenia
Stan prawny na dzień 28.03.2021 r.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Stan prawny na dzień 28.03.2021 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
Stan prawny na dzień 28.03.2021 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym
Stan prawny na dzień 28.03.2021 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych
Stan prawny na dzień 28.03.2021 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA w sprawie zakresu informacji o wynikach zleconych badań próbek, przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym i wydanych postanowieniach, decyzjach i opiniach oraz sposobu i terminu przekazywania tych informacji