Statut

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Organizacja pracodawców o nazwie Związek Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa, zwana dalej „Związkiem”, jest dobrowolną, samorządną organizacją, niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji publicznej oraz organizacji politycznych, społecznych i zawodowych.
 2. Związek używa jednocześnie nazwy w języku angielskim „Polish Union of Employers ? Manufacturers for Construction Industry”.
 3. Związek działa na podstawie Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235 z późniejszymi zmianami).

§ 2

 1. Związek działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Związku jest Warszawa.

§ 3

 1. Związek może przystępować do organizacji krajowych i międzynarodowych.
Podstawowe cele i zadania zwiazku

§ 4

 1. Podstawowym celem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim pracodawców wobec związków zawodowych pracowników i organów administracji publicznej.

§ 5

Ponadto innymi zadaniami Związku są w szczególności:

 1. reprezentowanie interesów gospodarczych i społecznych pracodawców branży producentów materiałów budowlanych;
 2. oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa dotyczącego interesów pracodawców branży producentów materiałów budowlanych;
 3. oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej i ekonomicznej organów administracji publicznej dotyczącej interesów pracodawców;
 4. występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących interesów pracodawców w zakresie stosunków pracy i polityki gospodarczej;
 5. współdziałanie z innymi organizacjami pracodawców;
 6. organizowanie szkoleń pracodawców;
 7. prowadzenie badań, przechowywanie i przekazywanie informacji w zakresie dotyczącym pracodawców;
 8. prowadzenie doradztwa ekonomicznego i wykonywanie ekspertyz na rzecz pracodawców i organizacji pracodawców.

§ 6

Cele i zadania Związku są realizowane przez:

 1. prezentowanie opinii w sprawach związanych z branżą producentów materiałów budowlanych;
 2. występowanie do przedstawicieli organów administracji publicznej i władz sądowych, w sprawach związanych z interesami pracodawców branży producentów materiałów budowlanych;
 3. opiniowanie założeń i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych do tych ustaw w zakresie objętym niniejszym statutem;
 4. udział w negocjacjach, w szczególności w celu rozwiązywania sporów zbiorowych oraz w celu zawierania układów pracy i innych porozumień;
 5. delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych władzy i administracji publicznej i władz sądowych, a także innych podmiotów w których, na podstawie odrębnych przepisów, mają prawo posiadać swoją reprezentację przedstawiciele organizacji pracodawców;
 6. inspirowanie inicjatyw gospodarczych i prowadzenie doradztwa organizacyjnego, prawnego, ekonomicznego i technicznego;
 7. prowadzenie badań, popularyzację wiedzy ekonomicznej, prawniczej i organizacyjnej;
 8. organizowanie seminariów, konferencji i innych form wymiany poglądów i doświadczeń;
 9. organizowanie zespołów doradczych oraz zatrudnianie pracowników i ekspertów do wykonywania zadań statutowych.

§ 7

 1. Dla realizacji celów statutowych Związek może prowadzić działalność gospodarczą, tworzyć fundacje, fundusze i uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych.
 2. Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Związek służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
Członkostwo

§ 8

 1. Członkami Związku mogą być pracodawcy branży producentów materiałów budowlanych oraz pracodawcy z nimi współpracujący, działający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 9

 1. O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd, na pisemny wniosek zainteresowanego pracodawcy.
 2. W razie odmowy przyjęcia, wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Rady Nadzorczej.

§ 10

Członkowie Związku mają prawo do:

 1. uczestnictwa w pracach Związku i jego organów;
 2. korzystania ze wsparcia Związku we wszystkich sprawach objętych niniejszym statutem;
 3. dostępu do wszelkich informacji dotyczących Związku;
 4. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Związku.

§ 11

 1. Członkowie Związku uczestniczą w pracach Związku poprzez swoich przedstawicieli.
 2. Warunkiem skutecznego powołania osoby fizycznej do organu Związku jest wykazanie na piśmie upoważnienia do działania w organie Związku w imieniu członka Związku.
 3. W przypadku członków zarządów spółek kapitałowych wymogu określonego w ust. 2 nie stosuje się. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim kandydat na członka organu Związku składa oświadczenie do protokołu z posiedzenia organu, na którym dokonano wyboru, o reprezentowaniu danego członka Związku lub składa oświadczenie na piśmie.
 4. Członek Związku ma prawo w każdym czasie cofnąć upoważnienie o którym mowa w ust. 2.
 5. Jeżeli osoby fizyczne, o których mowa w ust. 3 przestaną pełnić funkcje w zarządzie członka Związku ? członek Związku może cofnąć upoważnienie do reprezentowania na zasadach określonych w ust. 4.
 6. Postanowienie ust. 5 stosuje się, jeżeli osoby fizyczne, o których mowa w ust. 2 zostaną wybrane do zarządu spółki kapitałowej będącej członkiem Związku w późniejszym okresie.
 7. Złożenie oświadczenia woli w zakresie cofnięcia upoważnienia do reprezentowania członka Związku, wywołuje skutki, o których mowa w § 16 ust. 6 pkt d oraz § 18 ust. 8 pkt d z dniem przedstawienia tego oświadczenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Związku a w przypadku gdy oświadczenie dotyczy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z dniem przedstawienia tego oświadczenia Prezesowi Zarządu Związku. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinno być złożone na piśmie.
 8. W przypadku gdy osoba powołana do organów Związku została upoważniona do działania w imieniu kilku członków ? oświadczenie, o którym mowa w ust. 7 jest skuteczne gdy zostanie złożone przynajmniej przez jednego członka.

§ 12

Członkowie Związku zobowiązani są do:

 1. udziału w pracach Związku;
 2. przestrzegania statutu Związku oraz uchwalonych regulaminów;
 3. terminowego uiszczania składek;
 4. udzielania organom Związku informacji niezbędnych dla jego działalności;
 5. udzielania pomocy Związkowi w wykonywaniu zadań statutowych.

§ 13

 1. Członkostwo w Związku ustaje w razie:

1) wystąpienia ze Związku;

2) rozwiązania Związku;

3) wykluczenia ze Związku przez Zarząd na skutek:

a) działania członka na szkodę Związku;

b) uchylania się od opłacania składek członkowskich przez okres jednego roku;

4) likwidacji członka.

 1. Deklarację wystąpienia ze Związku składa się najpóźniej na sześć miesięcy przed upływem roku kalendarzowego, tj. do dnia 30 czerwca, w formie pisemnej ze skutkiem na koniec roku w którym złożono deklarację wystąpienia.
 2. Wykluczenie następuje na mocy uchwały Zarządu, podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 członków Zarządu.
 3. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia przysługuje odwołanie do Rady Nadzorczej. W okresie do rozpatrzenia odwołania przez Radę Nadzorczą członek jest zawieszony w prawach i obowiązkach.
 4. W związku z ustaniem członkostwa nie przysługują żadne roszczenia do majątku Związku.
Organy Związku

§ 14

 1. Organami Związku są:1) Walne Zgromadzenie;2) Rada Nadzorcza;3) Zarząd.
 2. Uchwały kolegialnych organów Związku podejmowanie są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów chyba, że statut stanowi inaczej.
 3. Wybory członków Zarządu dokonywane są w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów

§ 15

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Związku.
 2. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie raz na dwa lata, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 3. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
 4. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie Związku.
 5. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
 6. Każdy członek jest reprezentowany przez jednego delegata wybranego przez właściwe władze członka Związku.
 7. Walne Zgromadzenie wyraża swoją wolę w formie uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów.
 8. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 2 miesięcy od daty złożenia wniosku przez co najmniej 1/4 członków Rady Nadzorczej.

§ 16

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. wybór Przewodniczącego oraz członków Rady Nadzorczej spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Związku;
 2. uchwalanie programów działania Związku;
 3. uchwalanie Statutu i jego zmian;
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady Nadzorczej;
 5. rozwiązanie Związku i podjęcie uchwał ustalających przeznaczenie i podział majątku Związku.
 6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Związku.

§ 17

 1. Rada Nadzorcza jest organem Związku nadzorującym jego prace w okresie między posiedzeniami Walnego Zgromadzenia.
 2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa dwa lata.
 3. Radę Nadzorczą tworzą Przewodniczący i od 2 do 10 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie spośród przedstawicieli członków Związku.
 4. Rada Nadzorcza uprawniona jest dokooptować do swojego składu nowych członków w miejsce tych, którym wygasł mandat w czasie kadencji. W czasie trwania kadencji Rady Nadzorczej liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 członków Rady Nadzorczej pochodzących z wyboru. Rada Nadzorcza może dokooptować nowych członków zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 16 pkt 3.
 5. Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w trybie § 16 ust. 4 zostaje przedstawiona do akceptacji na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie może uchylić uchwałę Rady Nadzorczej większością 2/3 głosów.
 6. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej następuje w razie:a) ustania członkostwa w Związku członka Związku, którego przedstawiciel pełni funkcję w Radzie Nadzorczej,b) rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej,c) odwołania przez Walne Zgromadzenie,d) odwołania upoważnienia do reprezentowania członka Związku,e) śmierci.
 7. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz w roku i są zwoływane przez Prezesa Związku lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 8. Posiedzeniu Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący lub wskazany przez niego członek Rady Nadzorczej a w razie nieobecności Przewodniczącego osoba wskazana uchwałą Rady Nadzorczej.

§ 18

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

 1. wybór Prezesa spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Związku;
 2. wybór do sześciu Wiceprezesów spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Związku;
 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Związku;
 4. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie przyjęcia lub wykluczenia członka Związku;
 5. nadzór nad działalnością Zarządu.

§ 19

 1. Bieżące prace Związku nadzoruje Zarząd, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.
 2. Kadencja Zarządu trwa dwa lata.
 3. W skład Zarządu wchodzi Prezes (zarząd jednoosobowy) albo Prezes i do sześciu Wiceprezesów (zarząd wieloosobowy) powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą spośród przedstawicieli członków Związku
 4. Zarząd uprawniony jest dokooptować do swojego składu nowych członków w miejsce tych którym wygasł mandat w czasie kadencji. W czasie trwania kadencji Zarządu liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 członków Zarządu pochodzących z wyboru. Zarząd może dokooptować nowych członków zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 18 pkt 3.
 5. Informację o zmianach składu Zarządu dokonanych w trybie § 18 ust. 4 Prezes Związku przekazuje do akceptacji Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza większością 2/3 głosów może uchylić decyzję Zarządu o kooptacji.
 6. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się co najmniej sześć razy w roku.
 7. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez niego Wiceprezes Związku.
 8. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu następuje w razie:a) ustania członkostwa w Związku członka Związku, którego przedstawiciel pełni funkcję w Zarządzie,b) rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie,c) odwołania przez Radę Nadzorczą,d) odwołania upoważnienia do reprezentowania członka Związku,e) śmierci.

§ 20

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. przygotowywanie projektów i planów działania Związku;
 2. przygotowywanie i przyjmowanie projektów budżetu i założeń polityki finansowej oraz nadzór nad realizacją budżetu;
 3. składanie Walnemu Zgromadzeniu oraz Radzie Nadzorczej sprawozdań Zarządu z działalności Związku oraz składanie sprawozdań finansowych;
 4. podejmowanie decyzji w sprawach nabywania i zbywania środków trwałych przez Związek;
 5. podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy;
 6. zatwierdzanie planów i projektów działania Biura Związku,
 7. uchwalanie regulaminu wewnętrznego działania Zarządu,
 8. nadzór nad działalnością Biura Związku,
 9. podejmowanie uchwał w sprawach przystępowania lub występowania z organizacji krajowych i międzynarodowych,
 10. podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia fundacji,
 11. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,
 12. podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania lub wykluczania członków Związku,
 13. ustalanie wpisowego i wysokości składki członkowskiej oraz terminów płatności, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej,
 14. podejmowanie decyzji w sprawie podjęcia działalności gospodarczej;
 15. powoływanie i rozwiązywanie komisji, zespołów i innych organów kolegialnych, zatwierdzanie regulaminów ich działania oraz nadzorowanie ich działalności;

§ 21

 1. Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania oświadczeń woli w imieniu Związku upoważnieni są: Prezes Związku działający jednoosobowo oraz dwaj Wiceprezesi Zarządu działający łącznie.

§ 22

 1. W ramach struktur Związku mogą działać sekcje, stanowiące ciała doradcze Zarządu, ustanawiane uchwałą Zarządu.
 2. Zarząd uchwala regulaminy pracy i zakres działania sekcji.

§ 22

Do kompetencji Prezesa Związku należy:

 1. bieżące kierowanie działalnością Związku;
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu;
 3. zatwierdzenie kandydatury na stanowisko Dyrektora Generalnego;
 4. podejmowanie decyzji w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji organów Związku;
Biuro Związku

§ 23

 1. Pracą Biura Związku kieruje Dyrektor Generalny, zgodnie ze statutem Związku i uchwałami organów Związku.
 2. Dyrektor Generalny podlega bezpośrednio Prezesowi, który określa zakres jego obowiązków. Prezes może upoważnić Dyrektora Generalnego do dokonywania czynności należących do kompetencji Prezesa. Stosunek pracy z Dyrektorem Generalnym nawiązuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, ustalając składniki i wysokość wynagrodzenia.
 3. Czynności prawych w zakresie stosunków pracy z pracownikami Biura Związku dokonuje Dyrektor Generalny.
 4. Dyrektor Generalny uczestniczy z głosem doradczym we wszystkich posiedzeniach organów Związku.
Postanowienia końcowe

§ 26

 1. W umowie między Związkiem a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Związek reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
 2. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie członków Zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy.

§ 24

 1. Pierwsze Walne Zgromadzenie zwołuje Komitet Założycielski nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia zarejestrowania Związku. § 14 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 25

 1. Uchwała o rozwiązaniu Związku może być podjęta przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 przedstawicieli.
 2. Uchwała w sprawie rozwiązania Związku winna określać sposób jego likwidacji oraz sposób przeznaczenia i podziału majątku Związku.
 3. Uchwała o zmianie statutu Związku może być podjęta przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.