Dołącz do Związku

Korzyści

Z członkostwa w Związku dla Budownictwa płynie wiele korzyści. To platforma Pracodawców Producentów Materiałów Budowalnych, będąca miejscem dyskusji i wyznaczania wspólnego kierunku w kwestiach związanych z rozwojem rynku wyrobów budowlanych. Związek aktywnie reprezentuje ponadbranżowe interesy Członków wobec środowisk zewnętrznych, w tym naukowo-technicznych, organów administracji państwowej i samorządowej.

Bieżący dostęp do informacji dotyczących planowanych zmian prawnych

Związek posiada statut członka bezpośredniego Konfederacji Lewiatan, co daje dostęp do informacji o bieżącym procesie legislacyjnym i rad eksperckich. Projekty aktów prawnych muszą być konsultowane z Lewiatanem, ma on również prawo udziału w pracach legislacyjnych. Rady eksperckie, w których skład mogą wchodzić Członkowie Związku, wspólnie wypracowują rozwiązania w kluczowych kwestiach prawnych. Udział w radach daje dostęp do analiz eksperckich oraz pozwala kształtować agendę spraw nie tylko Związku ale i Konfederacji Lewiatan.

Ochrona interesów Członków

Związek reprezentuje interesy gospodarcze i społeczne pracodawców branży producentów wyrobów budowlanych. Występuje do przedstawicieli organów administracji publicznej i władz sądowych, w sprawach związanych z interesami Członków. Prowadzi dialog z takimi organizacjami jak Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego (przedstawiciel Związku jest członkiem Rady Wyrobów Budowlanych), Ministerstwem właściwym dla spraw budownictwa, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W ramach Rady Dialogu Społecznego uczestniczy w pracach Zespołu Trójstronnego do Spraw Budownictwa i Gospodarki Komunalnej. Członkowie Związku zgłaszają propozycje projektów członkowskich istotnych z punktu widzenia ochrony ich interesów.

Wpływ na prace legislacyjne

Związek czynnie uczestniczy w tworzeniu, modyfikacji i konsultacji projektów aktów prawnych, norm i wymagań technicznych, na poziomie krajowym i międzynarodowym. Dzięki członkostwu w Konfederacji Lewiatan aktywnie bierze udział w pracach Komisji i Parlamentu Europejskiego. Występuje do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami oraz opiniami odnośnie aktów prawnych w zakresie interesów pracodawców odnośnie stosunków pracy i polityki gospodarczej. W ramach Związku tworzone są Grupy Robocze, np. zajmujące się rozporządzeniem w sprawie wyrobów budowlanych 305/2011 (CPR).

Spotkania branżowe

Związek organizuje seminaria, konferencje, webinaria i inne formy wymiany poglądów oraz doświadczeń. Członkowie korzystają z aktywnego współdziałania z innymi organizacjami pracodawców. Istotne z punktu widzenia pracodawców tematy i zagadnienia mogą stać się przedmiotem otwartej lub zamkniętej dyskusji z zaproszonymi ekspertami.

Pozytywny wizerunek firmy

Związek kształtuje i upowszechnia zasady etyki i normy rzetelnego postępowania w procesie produkcji, certyfikacji, obrocie gospodarczym i w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Prowadzi aktywne działania na rzecz promowania wysokiej jakości wyrobów budowlanych i innowacyjności. Walczy z praktykami nieuczciwej konkurencji oraz działaniami wprowadzającymi w błąd konsumentów. Członkowie Związku to liderzy branży, produkujący wyroby doceniane w kraju i zagranicą, podejmujący aktywne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju rynku.

Porady i konsultacje

Członkowie mają możliwość uczestniczenia w radach kierowanych przez Konfederację Lewiatan. Jest to między innymi Rada Dyrektorów Personalnych doradzająca w sprawach dotyczących stosunków pracy, zatrudnienia i dialogu społecznego oraz Rada Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, która zajmuje się ekonomicznymi i środowiskowymi aspektami transformacji gospodarki liniowej do gospodarki o obiegu zamkniętym. Związek może wykonywać ekspertyzy i zamawiać opinie na rzecz swoich Członków.

Informacje o rynku wyrobów budowlanych


Członkowie uczestniczą w tworzeniu badań, raportów i innych publikacji dotyczących rynku wyrobów budowlanych i jego dynamiki. Związek w ich imieniu aktywnie walczy o wysoką jakość dostępnych materiałów budowlanych. Zaproszeni eksperci dzielą się informacjami o trendach, prognozach i wynikach sprzedaży.

Szkolnictwo zawodowe

Członkostwo daje możliwość popularyzacji wiedzy technicznej, ekonomicznej, prawniczej i organizacyjnej dotyczącej wyrobów budowlanych. Związek jest członkiem Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie, zajmującej się między innymi zapotrzebowaniem na pracowników budowlanych. Organizowane są szkolenia dla pracodawców i opiniowane programy nauczania zawodowego.

Przejrzyste i profesjonalne kierownictwo

Za bieżące kierowanie działalnością Związku odpowiada Prezes powoływany przez Radę Nadzorczą. W odróżnieniu od innych organizacji funkcji tej nie pełnią przedstawiciele członków a zewnętrzny ekspert. Posiada on wykształcenie i widzę w zakresie budownictwa, którą może dzielić się z członkami oraz opracowywać lub kierować ekspertyzami sporządzanymi na potrzeby Związku. Jest to sobą rozpoznawalna w kręgach administracji rządowej, co daje możliwość dotarcia z postulatami firm członkowskich do kręgów decyzyjnych.

Aplikacja

Uwaga: jest to aplikacja wstępna. Procedura przyjmowania nowych Członków składa się z następujących etapów:

 1. Wypełnienie formularza obok
 2. Kontakt ze strony Stowarzyszenia i ustalenie kategorii opłaty członkowskiej
 3. Wypełnienie i podpisanie ankiety informacyjnej i deklaracji członkowskiej
 4. Głosowanie nad akceptacją nowego Członka w czasie obrad Zarządu (zebrania odbywają się co 2 miesiące)
 5. Wpłata zadeklarowanej kwoty
 6. Rozpoczęcie korzystania ze wszystkich benefitów członkowskich

  Dane wnioskodawcy

  Opłaty członkowskie

  Wpisowe – 1.000 zł

  Składka członkowska – w zależności od wielkości zatrudnienia:
  a) do 50 osób – 975 zł / miesiąc
  b) do 250 osób – 1.625 zł / miesiąc
  c) powyżej 250 osób – 2.600 zł / miesiąc

  Składki są płatne kwartalnie (w drugim miesiącu bieżącego kwartału) po
  otrzymaniu Noty Obciążeniowej.