Spotkanie z przedstawicielami administracji publicznej

Spotkanie z przedstawicielami administracji publicznej

Spotkanie z przedstawicielami administracji publicznej 150 150 Dla Budownictwa

W dniu 16 lipca 2019 r. odbyło się w siedzibie Konfederacji Lewiatan w Warszawie spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Związku Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa, Konfederacji Lewiatan oraz przedstawiciele administracji publicznej.

Ze strony administracji publicznej w spotkaniu wzięli udział:
 • Roman Sobczak – Dyrektor Departamentu Wyrobów Budowlanych w Głównym Inspektoracie Nadzoru Budowalnego
 • Krzysztof Piątek – z-ca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • Łukasz Rymarz – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
Ze strony Konfederacji Lewiatan i Związku Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa, udział wzięli przedstawiciele następujących firm:
 • CEMEX
 • Termo Organika Sp. z o.o.
 • Ceramika Paradyż Sp. z o.o.
 • Henkel Polska Sp. z o.o.
 • Bolix S.A.
 • Saint-Gobain
 • Velux Sp. z o.o.
 • Kancelarii Piszcz i Wspólnicy sp.k.
 • Kancelarii DZP
 • Aquatech S.A.
Na spotkaniu, Jeremi Mordasewicz, Prezes Związku Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa przedstawił prezentację, poruszającą m.in. następujące zagadnienia:
 • diagnoza problemu nieuczciwej konkurencja na rynku materiałów budowlanych;
 • skutki i zagrożenia związane z obecnym stanem rzeczy dla konsumentów, dla producentów materiałów budowlanych oraz budżetu państwa;
 • postulowane działania komunikacyjne, administracyjne i legislacyjne.
W trakcie dalszej dyskusji uczestnicy spotkania przedstawili m.in. następujące wnioski i postulaty:
 • zapewnienie uczciwej konkurencji jest konieczne dla prowadzenia racjonalnej alokacji, aby przyspieszyć wzrost inwestycji i przejść z fazy ilości do fazy rozwoju i podniesienia jakości;
 • ograniczenie nieuczciwej konkurencji oraz zacieśnienie współpracy związków, dystrybutorów i organów kontrolnych jak: GUNB, UOKIK, administracja skarbowa i jednostki badawcze;
 • wymiana doświadczeń pozwoli podnieść efektywność rynku i kontroli jakości materiałów budowlanych.

W dalszej części spotkania przedstawiciele branży budowlanej przedstawili po krótce zarys swoich problemów, z którymi zmagają się na co dzień.

Przedstawiciele spółki CEMEX przedstawili praktykę wprowadzenia na rynek znaku jakości dobrego cementu, co pomogło zwalczać nieuczciwą konkurencję. Podkreślali dobrą współpracę z GUNB. Dzięki tym pracom udało się zwiększyć świadomość konsumentów, świadomość dystrybutorów, gdzie zarówno jedni jak i drudzy nie chcą już używać wadliwych lub niskojakościowych produktów.

Przedstawiciel spółki Saint-Gobain przedstawił problem wprowadzającej w błąd reklamy na przykładzie materiałów termoizolacyjnych, wskazując na konieczność ochrony konsumentów, którzy najczęściej nie są w stanie zweryfikować cech i parametrów wyrobów budowlanych podawanych w reklamach. Zwrócono uwagę na zagrożenia zdrowia i życia konsumenta oraz starty materialne, które niesie za sobą wprowadzająca w błąd nieuczciwa reklama

Przedstawiciele firm członkowskich Związku: Bolix S.A., Ceramika Paradyż Sp. z o.o., Henkel Polska Sp. z o.o., Termo Organika Sp. z o.o., Velux Sp. z o.o., Kancelaria Piszcz i Wspólnicy sp.k. przedstawili m.in. następujące problemy:
 • problem wadliwie przeprowadzanych kontroli (postulat wypracowania wytycznych dla wojewódzkich inspektoratów); wskazywano, że zróżnicowanie praktyk kontroli w poszczególnych województwach powoduje u przedsiębiorców konieczność ponoszenia nieuzasadnionych kosztów; szczególną uwagę zwrócili na problem zróżnicowania interpretacji przepisów dotyczących znakowania wyrobów;
 • wysunięto wniosek ujednolicenia etykiet, którymi są znakowane produkty;
 • wprowadzanie do obrotu towarów niemieckich, bez odpowiednich etykiet; towarów bez instrukcji w jęz. polskim a w przypadku producentów płytek ceramicznych tanich towarów z Chin czy Ukrainy, które nie spełniają żadnych norm i nie mają żadnych odpowiednich dokumentów;
 • słaba widoczność na stronie GUNB informacji o nieuczciwym producencie, informacje te są trudne do wyszukania, odnalezienia i nieczytelne; wniosek o szersze i bardziej przejrzyste upublicznienie takich informacji.

Przedstawiciel spółki Velux zwrócił uwagę na kwestię nieuczciwej konkurencji na rynku producentów okien dachowych. Spółka wskazuje na konieczność regulacji prawnych pod kątem właściwej egzekucji przepisów. Podczas ostatnich badań większość okien dachowych sprzedawanych na rynku nie spełniła określonych norm. Są duże rozbieżności, zdaniem spółki, co do interpretacji w jaki sposób należy prowadzić proces badania okien. Według spółki prawo wymaga określonych parametrów, ale nie określa jak te parametry mają być badane. Pozostawia się dużo swobód po stronie producenta ale też po stronie sprawdzającego. Wnioskowano o przegląd regulacji prawnych pod kątem skuteczności egzekucji. Na zakończenia przedstawiciele spółki Velux postawili pytanie czy producenci, gotowi na zaostrzenie i poprawność efektywności energetycznej.

Przedstawiciel spółki Aquatech S.A. poruszył problem przydomowych oczyszczalni ścieków, gdzie od 70% do nawet 100 % tych oczyszczalni nie spełnia określonych norm. Kwestia zanieczyszczenia środowiska jest w przypadku domowych oczyszczalni ścieków ogromna.

Bardzo duże znaczenie ma kwestia oznaczenia produktów. Zdaniem firmy Aquatech S.A. mimo kontroli prowadzonych przez WINB „nie ma konsekwencji instalowania wadliwych produktów, nie ma też konsekwencji produkcji tego typu produktów”. Ze strony przedstawicieli branży związanej z oczyszczalnią ścieków padły propozycje od uniezależnienia systemu kontroli od władz lokalnych.

Ze strony przedstawicieli administracji publicznej padła propozycja aby to nie same firmy a Związek kontaktował się bezpośrednio z urzędami i Związek przedstawiał problemy swoich członków i bezpośrednio współpracował z administracją. Zgodzono się z pomysłem stworzenia platformy szybkiej wymiany informacji. Związek powinien złożyć propozycje zmian i rekomendacji.

Krzysztof Piątek z-ca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego zaproponował rozważenie bliższej współpracy Związku z Izbą Inżynierów i z Izbą Architektów w celu szkolenia osób, uczestniczącym w procesie budowlanym co do właściwego czytania etykiet i właściwego sprawdzania produktu.

Uczestnicy spotkania zgodzili się, że konieczne jest zacieśnienie współpracy administracji publicznej i przedsiębiorców w omawianym powyżej zakresie. Wobec powyższego podjęto decyzję o powołaniu grup roboczych do spraw:

 • nieuczciwej konkurencji w wyniku niewłaściwego i wprowadzającego w błąd oznaczania materiałów budowlanych (niezgodność deklaracji producenta z rzeczywistym stanem);
 • nieuczciwej i wprowadzającej konsumenta w błąd reklamy;
 • właściwego znakowania wyrobów budowlanych (usunięcie wątpliwości interpretacyjnych);
 • przeglądu regulacji dotyczących rynku materiałów budowlanych i postulatów legislacyjnych.