Informacja na temat stanu prac nad nowym rozporządzeniem CPR

Informacja na temat stanu prac nad nowym rozporządzeniem CPR

Informacja na temat stanu prac nad nowym rozporządzeniem CPR 150 150 Dla Budownictwa

Informujemy, że w drodze trilogu osiągnięto porozumienie pomiędzy Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim a Radą Unii Europejskiej, w sprawie tekstu Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/1020 i uchylającego rozporządzenie (UE) 305/2011. Dostępny tekst został opublikowany przez Radę Unii Europejskiej w wersji przyjętej przez COREPER.

Proponowany dokument nie został jeszcze przyjęty przez Parlament Europejski, jednak możemy się spodziewać, że tekst nie ulegnie istotnym zmianom.

Dokument dostępny jest pod adresem: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5762-2024-REV-1/en/pdf