Nowelizacja dyrektywy EPBD w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Nowelizacja dyrektywy EPBD w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Nowelizacja dyrektywy EPBD w sprawie charakterystyki energetycznej budynków 150 150 Dla Budownictwa

08 sierpnia 2022 r. Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa zorganizował dla Członków Związku spotkanie z dr inż. Jerzym Kwiatkowskim z Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A.

Nasz gość przedstawił w szerokim zakresie projekt 2021 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Omówione zostały przede wszystkim:

 1. Paszporty renowacji
 2. Krajowe plany renowacji budynków
 3. Infrastruktura mobilności zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju w budynkach i w ich sąsiedztwie
 4. Inteligentne budynki

Zmiana dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) stanowi część pakietu programu prac Komisji „Fit for 55 lat” i uzupełnia inne elementy pakietu zaproponowane w lipcu 2021 r., wyznaczając wizję osiągnięcia zerowej emisji. zasoby budowlane do 2050 roku. Jak już wskazano w planie działania na rzecz klimatu, jest to kluczowy instrument legislacyjny służący realizacji celów w zakresie dekarbonizacji na lata 2030 i 2050. Podąża za kluczowymi elementami trzech głównych obszarów Strategii Fali Odnowy, w tym zamiar zaproponowania obowiązkowych minimalnych norm dotyczących charakterystyki energetycznej, po przeprowadzeniu oceny skutków z uwzględnieniem ich zakresu, harmonogramu, stopniowego wprowadzania i towarzyszących polityk wsparcia. Biorąc pod uwagę potrzebę odpowiednich procesów konsultacji i oceny skutków, proponowana zmiana może nastąpić tylko nieco później niż pierwszy zestaw inicjatyw „Fit for 55” przyjęty w lipcu 2021 r.

Propozycja jest szczególnie ważna, ponieważ budynki odpowiadają za 40% zużywanej energii i za 36% bezpośrednich i pośrednich emisji gazów cieplarnianych związanych z energią. W UE ogrzewanie, chłodzenie i ciepła woda użytkowa odpowiadają za 80% energii zużywanej przez gospodarstwa domowe. Zwiększenie odporności Europy wymaga renowacji budynków w UE, dzięki czemu będą one bardziej energooszczędne i mniej zależne od paliw kopalnych. Renowacja ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia zużycia energii w budynkach, zmniejszenia emisji i obniżenia rachunków za energię. Ponadto renowacja generuje lokalne miejsca pracy i wzrost gospodarczy. Biorąc pod uwagę długi czas wprowadzenia wymagany do wywołania zmian w sektorze budowlanym, konieczna jest terminowa rewizja dyrektywy w celu wsparcia osiągnięcia celów „przystosowania do 55”.

Nowe pojęcia, które pojawiają się w dyrektywie to:

 • „budynek bezemisyjny”
 • „budynek o niemal zerowym zużyciu energii”
 • „minimalne normy charakterystyki energetycznej”
 • „paszport renowacji”
 • „gruntowna renowacja”
 • „stopniowa gruntowna renowacja”

Państwa członkowskie zapewniają, aby nowe budynki były budynkami bezemisyjnymi zgodnie z załącznikiem III według następującego harmonogramu: a) od dnia 1 stycznia 2027 r. – nowe budynki zajmowane lub będące własnością organów publicznych; oraz b) od dnia 1 stycznia 2030 r. – wszystkie nowe budynki;

Do momentu zastosowania wymogów na podstawie akapitu pierwszego państwa członkowskie zapewniają, aby wszystkie nowe budynki były co najmniej budynkami o niemal zerowym zużyciu energii i spełniały minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej

Państwa członkowskie zapewniają, aby współczynnik globalnego ocieplenia w cyklu życia był obliczany zgodnie z załącznikiem III i ujawniany w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku:

 1. od dnia 1 stycznia 2027 r. w przypadku wszystkich nowych budynków o powierzchni użytkowej większej niż 2000 metrów kwadratowych; oraz
 2. od dnia 1 stycznia 2030 r. w przypadku wszystkich nowych budynków

Do dnia 31 grudnia 2024 r. państwa członkowskie wprowadzają system paszportów renowacji oparty na wspólnych ramach ustanowionych do dnia 31 grudnia 2023 r

Po więcej szczegółowych informacji zapraszamy Państwa tutaj: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_21_6686

a w celu zapoznania się z propozycją rewizji EPBD tutaj: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1641802763889&uri=CELEX%3A52021PC0802