Parlament Europejski przyjął w pierwszym czytaniu rezolucję ustawodawczą w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych

Parlament Europejski przyjął w pierwszym czytaniu rezolucję ustawodawczą w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych

Parlament Europejski przyjął w pierwszym czytaniu rezolucję ustawodawczą w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 150 150 Dla Budownictwa

W dniu 10 kwietnia 2024 r. Parlament Europejski przyjął w pierwszym czytaniu rezolucję ustawodawczą w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/1020 i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 305/2011.

To istotny krok w kierunku zapewnienia ujednoliconych warunków obrotu wyrobami budowlanymi na europejskim rynku. Podkreśla zaangażowanie Unii Europejskiej w poprawę bezpieczeństwa, jakości i zrównoważonego biznesu w sektorze budowlanym.

Tekst rozporządzenia, w tym wersja polska, jest teraz dostępny do wglądu na poniższej stronie internetowej: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0188_PL.html