projekt BUILD UP SKILL Poland – badanie kwalifikacji i umiejętności w energooszczędnym budownictwie w Polsce w latach 2013-2022

projekt BUILD UP SKILL Poland – badanie kwalifikacji i umiejętności w energooszczędnym budownictwie w Polsce w latach 2013-2022

projekt BUILD UP SKILL Poland – badanie kwalifikacji i umiejętności w energooszczędnym budownictwie w Polsce w latach 2013-2022 150 150 Dla Budownictwa

Partnerzy biorący udział w projekcie „BUILD UP Skills II Poland” ( współfinansowanym z programu LIFE)   zapraszają do udziału w badaniu, którego celem jest poznanie opinii o stanie kwalifikacji i umiejętności wymaganych w obszarach energooszczędnego budownictwa, renowacji budynków, odnawialnych źródeł energii (OZE). Wyniki zostaną wykorzystane do opracowania strategii (tzw. mapy drogowej) podnoszenia kwalifikacji instalatorów i pracowników budowlanych w Polsce.

Projekt realizowany jest przez konsorcjum: Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (KAPE), Łukasiewicz − Instytut Technologii Eksploatacji (Ł-ITEE), Ogólnokrajowe Stowarzyszenie „Poszanowanie Energii i Środowiska” (SAPE) oraz Związek Zawodowy „Budowlani” (ZZB).
Obecnie projekt BUILD UP SKILL Poland https://bups.kape.gov.pl/ , jest jeszcze na etapie składania wniosku.
Celem Projektu BUILD UP Skills II w Polsce, jest opracowanie Strategii podnoszenia kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy w sektorze budowlanym oraz w ramach edukacji formalnej i kształcenia pozaformalnego w zakresie energooszczędnych technologii budowlanych, zwłaszcza stosowanych w renowacji budynków. Ta Strategia ma przyczynić się do poprawy efektywności wykorzystania energii w 90% istniejących budynków w perspektywie 2050 roku i osiągnięcia przez polską gospodarkę neutralności klimatycznej.
Projektem objęte są następujące działania:
  1. ponowne uruchomienie krajowej platformy współpracy utworzonej w 2012 roku w ramach pierwszej fazy BUILD UP Skills, która składa się z kluczowych krajowych interesariuszy, zwanej dalej Platformą
  2. ocena efektów realizacji krajowej mapy drogowej opracowanej w ramach I fazy BUILD UP Skills (2011-2012)
  3. aktualizacja analizy stanu istniejącego oraz określenie obecnych i przyszłych potrzeb podnoszenia kwalifikacji pracowników w obszarze budownictwa energooszczędnego i renowacji budynków w Polsce
  4. aktualizacja mapy drogowej BUILD UP Skills-I, uwzględniającej działania do 2030 r. i przyjęcie jej do wdrożenia przez interesariuszy
Rozpoczęto pierwszy etap analizy stanu istniejącego poprzez badanie ankietowe: „Kwalifikacje i umiejętności w energooszczędnym budownictwie w Polsce w latach 2013-2022”. Celem tego badania jest poznanie opinii o stanie kwalifikacji i umiejętności wymaganych w obszarach energooszczędnego budownictwa, renowacji budynków, odnawialnych źródeł energii (OZE). Wyniki zostaną wykorzystane do opracowania Strategii (tzw. mapy drogowej) podnoszenia kwalifikacji instalatorów i pracowników budowlanych w Polsce.

Ankieta zawiera pytania skierowane do pięciu grup respondentów będących przedstawicielami:

  1. Pracodawców branży budowlanej (w tym audytorzy i eksperci energetyczni)
  2. Pracowników branży budowlanej (w tym audytorzy i eksperci energetyczni)
  3. Jednostek edukacyjnych (wszystkie poziomy) wspierających kształcenie i szkolenie kadr dla budownictwa (system szkolny i pozaszkolny)
  4. Stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji pozarządowych wspierające rozwój budownictwa
  5. Władz centralnych, samorządowych, organów regulacyjnych i decyzyjnych w sektorze edukacji, pracy lub budownictwa
Badanie ma charakter anonimowy – wyniki nie zawierają informacji pozwalających zidentyfikować respondenta.
Orientacyjny czas wypełnienia kwestionariusza wynosi 15 minut.