Termomodernizacja 200 budynków jednorodzinnych w Warszawie. Przedstawiciele Związku uczestniczyli w spotkaniu dotyczącego realizacji programu STOP SMOG na terenie m.st. Warszawa

Termomodernizacja 200 budynków jednorodzinnych w Warszawie. Przedstawiciele Związku uczestniczyli w spotkaniu dotyczącego realizacji programu STOP SMOG na terenie m.st. Warszawa

Termomodernizacja 200 budynków jednorodzinnych w Warszawie. Przedstawiciele Związku uczestniczyli w spotkaniu dotyczącego realizacji programu STOP SMOG na terenie m.st. Warszawa 150 150 Dla Budownictwa

W związku z podpisaniem przez Miasto Stołeczne Warszawa porozumienia z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie realizacji programu STOP SMOG na terenie miasta, w dniu 10 października 2022 r. odbyło się spotkanie informacyjne na którym zostały zaprezentowane plany realizacji programu przez Urząd m.st. Warszawy.

Program STOP SMOG jest programem rządowym który zakłada poprawę jakości powietrza poprzez wymianę nieefektywnych węglowych źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych u osób dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem energetycznym. W ramach realizacji miasto zaplanowało modernizację 200 budynków jednorodzinnych spośród których co najmniej 160 będzie obejmować wymianę węglowego źródła ciepła na niskoemisyjne.

Program „Stop Smog” wspiera wymianę bądź likwidację źródeł ciepła i termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w tym w szczególności tych, których członkami są osoby mające prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Realizacja przedsięwzięć w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych polega na:

 • Wymianie lub likwidacji wysokoemisyjnych źródeł ciepła na spełniające standardy niskoemisyjne
 • Termomodernizacji (docieplenia),
 • Podłączeń do sieci ciepłowniczej lub gazowej,
 • Zapewnieniu budynkom dostępu do energii z instalacji OZE,
 • Zmniejszeniu zapotrzebowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na energię dostarczaną na potrzeby ich ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej.

Podjęte działania miasta

 • Warszawa podpisała porozumienie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 12 sierpnia 2022 r.
 • Program jest całkowicie finansowany przez miasto (z dotacji NFOŚiGW oraz ze środków własnych), a zatem nie jest wymagany wkład własny mieszkańca nieruchomości,
 • Na potrzeby wstępnej kwalifikacji do programu miasto przeprowadza inwentaryzację techniczną budynków, a następnie na wykonanie audytów energetycznych,
 • Po ustaleniu listy beneficjentów miasto przeprowadza przetarg na wyłonienie wykonawcy modernizacji wskazanych budynków.

Jaki jest efekt rzeczowy programu i finansowanie?

 • Budżet programu objęty porozumieniem wynosi 10,6 mln zł. z czego 7 314 000,00 zł. stanowi wkład NFOŚiGW, a 3 286 000,00 zł. stanowi wkład własny miasta.
 • Zakładamy modernizację 200 budynków jednorodzinnych, przy czym w 160 z nich zostanie zmodernizowane źródło ciepła
 • Okres realizacji porozumienia – sierpień 2022 – grudzień 2024 r.

Kto jest potencjalnym beneficjentem programu?

 • Osoba mieszkająca w domu jednorodzinnym lub w mieszkaniu w budynku o nie więcej niż 2 lokalach mieszkalnych i jest jego właścicielem,
 • Przeciętny miesięczny dochód, na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (w roku 2022: 2.342 zł netto) i 125% tej kwoty (673 zł. netto) w gospodarstwie wieloosobowym,
 • Budynek posiada ogrzewanie węglowe – wyłącznie kotły na paliwa stałe bezklasowe lub klasy 3, 4.

Jakie są rezultaty przeprowadzonych audytów energetycznych?

Miasto Warszawa w czerwcu 2022 r. zleciło wykonanie pierwszych 35 audytów energetycznych w celu określenia zakresu rzeczowego modernizacji. Otrzymano następujące rezultaty:

 • Wymiana źródeł ciepła w 34 budynkach, 1 budynek wyłącznie poddany termomodernizacji.
 • Redukcja zapotrzebowania na ciepło o 3,100 GJ/a co stanowi redukcję o 65% względem stanu obecnego.
 • Redukcja pyłów 2 200 kg/a
 • Redukcja emisji CO2 350 ton/a

Jakie są zaplanowane dalsze działania Urzędu Miasta?

 • Opracowanie regulaminu realizacji programu na terenie miasta i przyjęcie go uchwałą Rady m.st Warszawy – listopada/grudzień 2022 r.
 • Opracowanie SIWZ oraz ogłoszenie postępowania na wykonanie ok. 70 modernizacji – I kwartał 2023 r.
 • Realizacja inwestycji – II/III kwartał 2023 r.

Jakie są kluczowe pytania odnośnie programu?

 •  jak zaplanować modernizacje budynków w sposób optymalny pod względem organizacyjnym oraz finansowym – czy jedna duża pula budynków, czy podzielić ze względu na dzielnice/osiedla, albo po zakresie modernizacji?
 • Jak opracować standardy wykonania modernizacji oraz jak ocenić ich utrzymanie – czy umieszczać specjalne zapisy i wytyczne w SIWZ czy zastosować umowę EPC?
 • Jak powinien wyglądać monitoring rezultatów w poszczególnych obiektach oraz jak utrzymać efekt rzeczowy – zakładane otrzymanie efektu zgodnie z zapisami wynosi 5 lat.