Propozycja rozporządzenia ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych (CPR), zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/1020 i uchylającego rozporządzenie (UE) 305/2011

Propozycja rozporządzenia ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych (CPR), zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/1020 i uchylającego rozporządzenie (UE) 305/2011

Propozycja rozporządzenia ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych (CPR), zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/1020 i uchylającego rozporządzenie (UE) 305/2011 150 150 Dla Budownictwa

W ramach wdrażania planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym Komisja opublikowała wniosek dotyczący zmiany rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych (CPR) w dniu 30 marca 2022 r. Zainteresowane strony mają czas do 30 maja 2022 r. na przedstawienie swoich opinii na temat wniosku.

Z tekstem propozycji można zapoznać się pod adresem: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/49315

Informacja prasowa służb Komisji dostępna jest na stronie: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_2121

Rewizja CPR została opublikowana wraz z wnioskiem dotyczącym rozporządzenia w sprawie wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów zrównoważonych (ESPR) oraz strategii na rzecz zrównoważonych tekstyliów o obiegu zamkniętym. Celem zmiany jest ustanowienie zharmonizowanych przepisów dotyczących wyrobów budowlanych na rynku UE, tak aby mogły one swobodnie znajdować się w obrocie, z uwzględnieniem kluczowych aspektów, takich jak:

  • Poprawa obiegu wyrobów budowlanych i ułatwienie ich ponownego użycia, recyklingu i naprawy;
  • Włączenie do swojego zakresu usług druku 3D wyrobów budowlanych;
  • Wzmocnienie stosowania narzędzi cyfrowych i wymogów dotyczących danych na wyrobach budowlanych i powiązanie ich z cyfrowym paszportem produktu wprowadzonym w ESPR;
  • Poprawa gromadzenia i oceny danych dotyczących wydajności cyklu życia;
  • Dalsza harmonizacja normalizacji wyrobów budowlanych i poprawa procesu oceny.

Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa powołał Grupę Roboczą ds. CPR, która zajmuje się tą kwestią.