Stanowisko ws. wprowadzenia CBAM w ramach pakietu „FIT for 55” dla przemysłu materiałów budowlanych oraz podjęcia rozmów z rządem RP na temat sprawiedliwej transformacji tego przemysłu

Stanowisko ws. wprowadzenia CBAM w ramach pakietu „FIT for 55” dla przemysłu materiałów budowlanych oraz podjęcia rozmów z rządem RP na temat sprawiedliwej transformacji tego przemysłu

Stanowisko ws. wprowadzenia CBAM w ramach pakietu „FIT for 55” dla przemysłu materiałów budowlanych oraz podjęcia rozmów z rządem RP na temat sprawiedliwej transformacji tego przemysłu 150 150 Dla Budownictwa

Podsumowanie stanowiska Nr 1/2021

Z dnia 10.09.2021 r.

przedstawicieli pracowników i pracodawców członków Grupy Roboczej ds. Rynku pracy w sektorze produkcji wyrobów budowlanych działającej w ramach Zespołu Trójstronnego ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej ws. wprowadzenia CBAM w ramach pakietu „FIT for 55” dla przemysłu materiałów budowlanych oraz podjęcia rozmów z rządem RP na temat sprawiedliwej transformacji tego przemysłu.

Przedstawiciele pracowników i pracodawców zwracają się do Rządu RP o niezwłoczne podjęcie działań chroniących energochłonny przemysł materiałów budowlanych, m.in. cementowy, ceramiczny, gipsowych i wapienniczy, przed negatywnymi skutkami prowadzonej przez UE polityki klimatycznej. Dążenie do tego aby Europa zmniejszyła emisje gazów cieplarnianych, o co najmniej 55% do 2030 r., nie jest proste.

Mając to na uwadze popieramy przyjęcie Mechanizmu Ochrony Granic CBAM w kształcie skutecznie chroniącym Polski przemysł materiałów budowlanych. Jednocześnie jesteśmy za utrzymaniem dostępu do bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 na obecnych zasadach w ramach obowiązującej Dyrektywy o EU ETS, w okresie przejściowym do roku 2030. Planowana nowelizacja Dyrektywy o EU ETS powinna skutecznie ograniczać możliwości spekulacji na rynku handlu emisjami.

Zwracamy się do Rządu RP o podjęcie z partnerami społecznymi, branżowymi i samorządowymi rozmów na temat sprawiedliwej transformacji polskiego przemysłu cementowego, ceramicznego, gipsowego i wapienniczego, ponieważ w wyniku realizowanej obecnie polityki klimatycznej UE oraz proponowanej przez KE do realizacji w ramach pakietu fit „Fit for 55” dojdzie do likwidacji miejsc pracy w naszych zakładach.

„Ucieczka” produkcji z Polski poza granice UE może mieć szczególnie negatywne konsekwencje dla rynku pracy w regionach, w których koncentruje się przemysł cementowy, ceramiczny, gipsowy i wapienniczy. Przemysł ceramiczny zapewnia w Polsce około 15 tysięcy bezpośrednich miejsc pracy i obejmuje ponad 30 zakładów produkcyjnych w całym kraju. W kraju jest 13 zakładów produkujących cement, wspierających miejsca pracy dla 22 tys. osób, zatrudniających bezpośrednio 3,5 tys. pracowników. Branża wapiennicza wspiera miejsca pracy dla 3 tys. osób, w tym zatrudnia ok. 850 pracowników. Przemysł gipsowy zatrudnia 3 tys. pracowników produkcyjnych i pomocniczych.

Wprowadzenie CBAM wymaga zarówno utrzymania systemu handlu emisjami EU-ETS zorientowanego na finansowanie działań modernizacyjnych w ramach Funduszu Innowacyjnego, jak i zwiększenia inwestycji publicznych wspierających działania na rzecz neutralności klimatycznej przemysłu materiałów budowlanych.

Oczekujemy, że w przyjętej jeszcze tym roku przez Rząd RP Polityce Przemysłowej Polski zostaną określone możliwości wprowadzenia nowych, innowacyjnych rozwiązań, które wpłynęłyby na ograniczenie emisji CO2 z przemysłu materiałów budowlanych.  Na tej podstawie przyjęty zostanie budżet, na realizację wsparcia dla m.in. przemysłów: cementowego, ceramicznego, gipsowego oraz wapienniczego, a także określone ze strony państwa instrumenty prawne i organizacyjne zapewniające realizację polityki przemysłowej w odniesieniu do tych przemysłów.

W spotkaniu Grupy Roboczej ds. Rynku pracy w sektorze produkcji wyrobów budowlanych, które odbyło się w trybie zdalnym 10.09.2021, wzięli udział:

  • Pani Anna Skarżycka, Ministerstwo Rozwoju i Technologii
  • Pan Adam Golec, NSZZ Solidarność
  • Pan Tadeusz Ryśnik, NSZZ Solidarność
  • Pan Jakub Kus, Związek Zawodowy Budowlani
  • Pan Kamil Baranowski, Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości
  • Pan Henryk Kwapisz, Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej
  • Pan Wiesław Wąsik, Forum Związków Zawodowych
  • Pan Profesor Jan Deja, Stowarzyszenie Producentów Cementu
  • Pan Szymon Firląg, Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa

Za przyjęciem stanowiska (w wersji pełnej i podsumowania) ws. wprowadzenia CBAM w ramach pakietu „FIT for 55” dla przemysłu materiałów budowlanych oraz podjęcia rozmów z rządem RP na temat sprawiedliwej transformacji tego przemysłu, głosowali jednogłośnie wszyscy przedstawiciele pracowników i pracodawców. Grupa Robocza rekomenduje przyjęcia przygotowanego stanowiska Zespołowi Trójstronnego ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej na najbliższym posiedzeniu.